Testo Agapimu – Mia Martini

By |

Testo della canzone Agapimu di Mia Martini
Album: E’ Proprio Come Vivere (1974)
Gùrna mazì mù “ dèn xèro nà  mèino koris esèna
Agà pe mù.
Gùrna mazì mù “ (tha) (trelatho) koris esèna
Agà pe mù.
(Ethela) nà  xèro kaì sù “ kaì su “ mè skèptesai
Agà pe mù.
(Ethela) nà  xèro pù briskesai ghià  nà  sé brò
Agà pe mù.

Egò dèn xèro tinà  kà no
korìs esèna (tha) (pethano)
pès mù tò kaì su
m’agapà s tòso polù agà pe mù
oh oh agà pe mù, agà pe, agà pe
agà gà  gà pe mù.

Gùrna mazì mù “ dèn xèro nà  mèino koris esèna
Agà pe mù.
Gùrna mazì mù “ (tha) (trelatho) koris esèna
Agà pe mù.
(Ethela) nà  xèro (Ethela) nà  xèro.
(Ethela) nà  xèro pù briskesai ghià  nà  sé brò
Agà pe mù

Tutte le canzoni di Mia Martini