Testo Jamin-a – Fabrizio De André

By |

Album: Creuza De Mठ(1984)
Testo della canzone Jamin-a di Fabrizio De André
Lengua ‘nfeuga Jamin-a
lua de pelle scà»a
cu’a bucca spalancà 
morsciu de carne dà»a
stella neigra ch’a là»xe
me veuggiu demuà¢
‘nte l’à»midu duà§e
de l’amà« dà» teu arveà 
ma seu Jamin-a
ti me perdunié
se nu rià»sciò a ésse porcu
cumme i teu pensà«

destacchete Jamin-a
lerfe de à»ga spin-a
fatt’ammiࢠJamin-a
roggiu de mussa pin-a
e u muru ‘ntu sà»ù
sà»gu de sठde cheusce
duve gh’è pei gh’è amù
sultan-a de e bagasce
dagghe cianìn Jamin-a
nu navegࢠde spunda
primma ch’à  cuঠch’à  munta e a chin-a
nu me se desfe ‘nte l’unda

e l’à»rtimu respiu Jamin-a
regin-a muaé de e sambe
me u tegnu pe sciurt௠vivu
da u gruppu de e teu gambe
(3 volte)

Tutte le canzoni di Fabrizio De André