Testo Karu – Kingston Trio

By |

Testo della canzone Karu dei Kingston Trio
Album: Kingston Trio
Bob ShaneNick ReynoldsJohn Stewart

Taku wai uri oro nei tupu tapu kino nrie. Au we te mataku e, Kare, kare, ka maatu e, Kare, kare, ka maatu e
Karu, karu, karu, karu, kati Iave, Karu, karu, karu, karu, kate Iave. Karu, karu, karu, karu, kate Iave, Ka haire ki te ora mo.
Kare, kare, Ka maatu e, Kare, kare, Ka maatu e, Karu, karu, karu, kate Iave,
Karu, karu, karu, karu, ka maatu e, Karu, karu, karu, karu, kate Iave, Ka haire ki te oara mo
Tuku wai uri oro nei tupu tapu kino nrie. Auwe te nataku e Kamo. Tuku wai uri oro nei tupu tapu kino nrie.

Tutte le canzoni dei Kingston Trio