Testo Lesus Ahatonnia (The Huron Carol) – Bruce Cockburn

By |

Testo della canzone Lesus Ahatonnia (The Huron Carol) di Bruce Cockburn
Album:
Ehstehn yayau deh tsaun we yisus ahattonnia O na wateh wado:kwi nonnwa ‘ndasqua entai hnau sherskwa trivota nonnwa ‘ndi yaun rashata Iesus Ahattonnia, Ahattonnia, Iesus Ahattonnia

Ayoki onki hm-ashe eran yayeh raunnaun yauntaun kanntatya hm-deh ‘ndyaun sehnsatoa ronnyaun Waria hnawakweh tond Yosehf sataunn haronnyaun Iesus Ahattonnia, Ahattonnia, Iesus Ahattonnia

Asheh kaunnta horraskwa deh ha tirri gwames Tishyaun ayau ha’ndeh ta aun hwa ashya a ha trreh aundata:kwa Tishyaun yayaun yaun n-dehta Iesus Ahattonnia, Ahattonnia, Iesus Ahattonnia

(instrumental)

Dau yishyeh sta atyaun errdautau ‘ndi Yisus avwa tateh dn-deh Tishyaun stanshi teya wennyau aha yaunna torrehntehn yataun katsyaun skehnn Iesus Ahattonnia, Ahattonnia, Iesus Ahattonnia

Eyeh kwata tehnaunnte aheh kwashyehn ayehn kiyeh kwanaun aukwayaun dehtsaun we ‘ndeh adeh tarrya diskwann aunkwe yishyehr eya ke naun sta Iesus Ahattonnia, Ahattonnia, Iesus Ahattonnia

Tutte le canzoni di Bruce Cockburn

Link Sponsorizzati