Testo M.T.V. Get off the Air – Dead Kennedys

By |

Testo della canzone M.T.V. Get off the Air dei Dead Kennedys
Album:
Fun Fun Fun in the fluffy chair
Flame up the herb
Woof down the beer

Hi
I’m your video DJ
I always talk like I’m wigged out on quaaludes
I wear a satin baseball jacket everywhere I go

My job is to help destroy
What’s left of your imagination
By feeding you endless doses
Of sugar-coated mindless garbage

So don’t create
Be sedate
Be a vegetable at home
And thwack on that dial
If we have our way even you will believe
This is the future of rock and roll

How far will you go
How low will you stoop
To tranquilize our minds with your sugar-coated swill

You’ve turned rock and roll rebellion
Into Pat Boone sedation
Making sure nothing’s left to the imagination

M.T.V. Get off the
M.T.V. Get off the
M.T.V. Get off the air
Get off the air

See the latest rejects from the muppet show
Wag their tits and their dicks
As they lip-synch on screen
There’s something I don’t like
About a band who always smiles
Another tax write-off
For some schmuck who doesn’t care

M.T.V. Get off the
M.T.V. Get off the
M.T.V. Get off the air
Get off the air

And so it was
Our beloved corporate gods
Claimed they created rock video
Allowing it to sink as low in one year
As commercial TV has in 25

Tutte le canzoni dei Dead Kennedys