Testo Mègu Megùn – Fabrizio De André

By |

Album: Le Nuvole (1990)
Testo della canzone Mègu Megùn di Fabrizio De André
E mi e mi e mi
anà  anà 
e a l’aia sciurtì
a suà  suà 
e ou coèu ou coèu ou coèu
da rebellà 
fin a piggià  piggià 
ou trèn ou trèn
E ‘˜nta galleria
gentè ‘˜a l’intra au scùu
sciòrte amarutia
loèugu de ‘˜n spesià 
e ‘˜ntu strèitu t’aguèitan
te dumà ndan chi t’è

e ‘˜nte l’à tra stà nsia
è bagà sce a dà  ou menù
e ti cu’na quà e che nu ti voèu
a tià  a bibbia ‘˜nta mià gia

serrà  a cià ve à nche ou barcùn
e arensenite sùrvia ou coèu

Uh mègu mègu mègu mè megùn
Uh chin-a chin-a zù da ou caregùn

‘˜Na carèga dùa
nèsciu de ‘˜ n turtà 
‘˜na fainà  ch’a sùa
e a ghe manca’a sa
tùtti sùssa rèsca
da ou xà tta in zù
se ti gii ‘˜a tèsta
ti te vèddi ou cù

e a stà  foèa gh’è ou repentin
ch’a te tùcche ‘˜na pasciùn
pe ‘˜na faccia da madònna
ch’a te sposta ou ghirindùn
ùn amù mai in esclusiva
sempre cun quarcòsa da pagà 
na scignurin-a che sùttu à  cùa
a gh’a ou gà rbu da scignùa

Uh mègu mègu mègu mè megùn
Uh chin-a chin-a zù da ou caregùn

Uh che belin de ‘˜n nolu che ti me faièsci fa
Uh ch’a sùn de piggià  de l’aia se va a l’uspià 

E mi e mi e mi
nu anà  nu anà 
stà  chi stà  chi stà  chi
durmì durmì

E mi e mi e mi
nu anà  nu anà 
stà  chi stà  chi stà  chi
asùnà me.

Tutte le canzoni di Fabrizio De André