Testo Sinan Capudan Pascia – Fabrizio De André

By |

Album: Creuza De Mठ(1984)
Testo della canzone Sinan Capudan Pascia di Fabrizio De André
Teste fascià« ‘nscià  galéa
à« sciabbre se zeugan a là»n-a
a mঠa l’è restà  duv’a a l’éa
pe nu remenalu ठfurtà»n-a
intu mezu du mà¤
gh’è ‘n pesciu tundu
che quandu u vedde à« brà»tte
u va ‘nsciù fundu

intu mezu du mà¤
gh’è ‘n pesciu palla
che quandu u vedde à« belle
u vegne a galla

E au postu d’i anni ch’ean dexenueve
se sun piggiaૠૠgambe e a mঠbrasse neuve
d’allua a cansàºn l’à  cantà  u tambà»u
e u lou s’è gangiou in travaggiu dà»u

vuga t’è da vugࢠprexuné
e spuncia spuncia u remu fin au pà«
vuga t’è da vugࢠturtaiéu
e tia tia u remmu fin a u cheu

e questa a l’è a ma stà¶ia
e t’ठveuggiu cuntà¢
‘n po’ primma ch’à  vegià ià 
a me peste ‘ntu murtà¤
e questa a l’è a memà¶ia
a memà¶ia du Cigà¤
ma ‘nsci libbri de stà¶ia
Sinà¡n Capudà¡n Pascià¡

E suttu u timun du gran cà¤ru
c’u muru ‘nte ‘n broddu de fà ru
‘na neutte ch’u freidu u te morde
u te già scia u te spà»a e u te remorde
e u Bey assettòu u pensa ठMecca
e u vedde à« Urì ‘nsce ‘na secca
ghe giu u timùn a lebecciu
sarvà ndughe a vitta e u sciabeccu

am༠me bell’amà¼
a sfurtà»n-a a l’è ‘n grifun
ch’u gia ‘ngiu ठtesta du belinun
am༠me bell’amà¼
a sfurtà»n-a a l’è ‘n belin
ch’ù xeua ‘ngiu au cà» cià» vixà­n

e questa a l’è a ma stà¶ia
e t’ठveuggiu cuntà¢
‘n po’ primma ch’à  a vegià ià 
a me peste ‘ntu murtà¤
e questa a l’è a memà¶ia
a memà¶ia du Cigà¤
ma ‘nsci libbri de stà¶ia
Sinà¡n Capudà¡n Pascià¡.

E digghe a chi me ciamma rénegà´u
che a tà»tte à« ricchesse a l’argentu e l’à¶u
Sinà¡n gh’a lasciòu de luxà® au sà¼
giastemmandu Mumठau postu du Segnà¼

intu mezu du mठgh’è ‘n pesciu tundu
che quandu u vedde à« brà»tte u va ‘nsciù fundu
intu mezu du mठgh’è ‘n pesciu palla
che quandu u vedde à« belle u vegne a galla

Tutte le canzoni di Fabrizio De André